kuitenbijter.

Ons adres Hoogoorddreef 15 Amsterdam

Privacy voorwaarden

1. Verwerkings-verantwoordelijke

Powerhouse B.V. maakt deel uit van de innogy Retail Nederland groep. Klik hier voor de ondernemingen die deel uitmaken van deze groep.

 

Via de diensten en/of producten van deze ondernemingen (hierna: “Wij ” of “Ons”) worden privacygevoelige gegevens (hierna: “Persoonsgegevens” of “Gegevens”) verwerkt. Onder de verwerking verstaan we al het gebruik van uw persoonsgegevens. Zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens.

 

Powerhouse B.V., gevestigd aan de Haaksbergweg 70, 1101BZ te Amsterdam is voor de gegevensverwerkingen binnen de innogy Retail Nederland Groep de verwerkingsverantwoordelijke. Per verbonden onderneming kunnen er aanvullende en/of afwijkende bepalingen in de privacy- verklaringen staan. Dit heeft te maken met de specifieke dienstverlening en/of producten van deze onderneming, zoals Service Partners. Als u klant bent bij een van de verbonden ondernemingen, adviseren we u om hun privacyverklaring te lezen.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u bijvoorbeeld gebruik maakt van onze diensten of onze nieuwsbrief wenst te ontvangen. Voor een overzicht van onze websites klikt u hier.

2. Wanneer leggen wij uw gegevens vast?

Wanneer u telefonisch, via onze website(s) of andere verkoopkanalen contact heeft met ons, leggen we uw gegevens vast. Dit kan zijn voor een aanvraag, vragen over en/of het afsluiten van een overeenkomst voor een product en/of dienst, of voor onze nieuwsbrief.

3. Soorten persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken en uw bedrijfsvorm.

 

Afhankelijk van uw type onderneming verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Indien u zich alleen heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief:
• Uw e-mail adres

 

Indien uw onderneming van type bedrijfsvorm met rechtspersoon (BV, NV, Coöperatie, Vereniging, Stichting) is:
• Naam, functie, contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mail adres.

 

Indien uw onderneming van type bedrijfsvorm zonder rechtspersoon (Eenmanszaak, VoF, Commanditaire vennootschap, Maatschap) is:
• Naam, adres, postcode en locatie
• Contactgegevens zoals een (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres
• Contractgegevens zoals bijvoorbeeld looptijd
• Verbruiksgegevens, meetgegevens, (technische) gegevens van uw aansluiting(en) en andere gegevens van uw netbeheerder
• Gegevens van instanties voor krediettoetsing
• Betalingsgegevens zoals factuuradres, bankrekeningnummer(s) en eventueel creditcardgegevens
• Jaarcijfers voor krediettoetsing

4. Zo komen we aan uw gegevens

We vragen uw gegevens op het moment dat u een contract met ons wilt aangaan, informatie aanvraagt of wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.

5. Hiervoor kunnen wij uw gegevens verwerken

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de betreffende wet- en regelgeving.

We kunnen, met uw toestemming (alleen van toepassing op onze nieuwsbrief) persoonsgegevens verzamelen voor de volgende doeleinden:

• Het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant door ons
• Uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Zo is de verwerking van persoonsgegevens nodig voor de facturatie, inning en onderlinge communicatie
• Voor de uitvoering van crediteuren- en debiteurencontrole, zoals een creditcheck en accountantscontrole
• Het berekenen en innen van verschuldigde bedragen op basis van verbruik en bedragen die via de energierekening voor derden worden geïnd
• Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek.
• Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving
• Om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten
• Als u contact heeft met ons om uw verzoek of vraag te behandelen. Dit kan telefonisch of per e-mail
• De behandeling van klachten, vragen, geschillen
• Om onze website(s), app(s) en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren
• Om u onze nieuwsbrief te sturen (indien u heeft aangegeven deze te willen ontvangen).

We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven. Mochten er andere doeleinden zijn voor het gebruik van uw persoonsgegevens, zullen we u eerst om toestemming vragen.

6. Verwerking van uw gegevens

We verwerken gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, of voor het aanbieden hiervan. Bijvoorbeeld omdat de verwerking noodzakelijk is om onze producten en diensten te kunnen leveren. Daarnaast kunnen we persoonsgegevens verwerken, als dit op grond van een wettelijke plicht noodzakelijk is. Het kan ook zo zijn dat we gegevens verwerken, omdat we hier zelf een gerechtvaardigd belang bij hebben zoals het onder de aandacht brengen bij u van nieuwe producten of diensten. Ook kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, bijvoorbeeld met betrekking tot onze nieuwsbrief of verzoek om informatie.

7. E-mail

Uw e-mailadres kunnen we gebruiken:
– voor het toesturen van noodzakelijke informatie over uw producten en diensten (infomail)
– voor nieuws en informatie over uiteenlopende onderwerpen (nieuwsbrief)
– opvolging van informatie aanvraag

 

U kunt zich afmelden voor onze nieuwsbrief door gebruik te maken van de afmeldlink in de toegezonden nieuwbrief. Daarnaast worden uw gegevens voor een informatie aanvraag automatisch na één maand verwijderd uit de website database.

8. Social media

Wij gaan graag, via (eigen) social media kanalen in dialoog met klanten, gebruikers van onze diensten en van onze apps, bezoekers van de website over onze organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media gesteld worden, te beantwoorden. Wij volgen actief het internet en social media kanalen, zoals Twitter en Youtube.

 

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

 

Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, wij (persoons-)gegevens vastleggen. Deze verwerken we uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de content die andere gebruikers van social media kanalen plaatsen of hoe zij omgaan met persoonsgegevens. Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar privacy@powerhouse.nl.

9. Apps

Wij bieden een deel van onze dienstverlening aan via onze app. De app is gekoppeld aan het Powerhouse Energy Platform, er worden geen persoonsgegevens via de app vastgelegd.

10. Delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen binnen onze groep worden uitgewisseld en gecombineerd. (Zie ook punten 1. Verwerkingsverantwoordelijke, 5. Hiervoor kunnen wij uw gegevens verwerken).

 

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens maken wij mogelijk gebruik van derde partijen die uw gegevens krijgen. Wij maken indien nodig met deze derde partijen als verwerker onder meer volgens onze instructies en (beveiliging)standaarden met uw gegevens om te gaan. Deze afspraken leggen we vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

 

Sommige van deze verwerkers bevinden zich mogelijk buiten de EU. Als dit het geval is, zorgen wij ervoor dat we met deze partijen aanvullende afspraken hebben gemaakt, zodat een passend beschermingsniveau is gewaarborgd.

11. Cookies

Powerhouse kan cookies gebruiken om diensten aan te bieden op deze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bewaard worden op uw harde schijf. Deze cookies kunnen uw persoonlijke informatie niet opslaan, maar zorgen voor een voor u gebruiksvriendelijkere website en stellen Powerhouse in staat u betere diensten en informatie over producten en services te leveren. U kunt uw privacy instellingen op elk moment veranderen via uw browser instellingen om cookies uit te zetten of te voorkomen dat ze op de harde schijf van uw apparaat worden geplaatst. Het is echter mogelijk dat sommige functies of diensten van onze website niet goed functioneren zonder cookies. Cookies kunnen uw apparaat of bestanden niet beschadigen.

Informatie over hoe u cookies kunt uitzetten of kunt wissen per browser vindt u op:
• Internet Explorer 9, 10 en 11
• Edge
• Firefox
• Chrome
• Safari

12. Profilering

Wij maken op dit moment geen gebruik van profilering. Profilering betekent het verzamelen, analyseren en combineren van (persoons)gegevens met als doel u in te delen in bepaalde (interesse)categorieën.

 

Mocht dit in de toekomst veranderen dan zullen wij hierop ons privacy statement aanpassen.

13. Bewaren

Wij gebruiken uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doelen die we in deze verklaring noemen of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

14. Beveiliging

We doen ons uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We treffen passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens krijgt of deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor zorgen dat de persoonsgegevens verloren gaan. Als we zogenaamde verwerkers inschakelen, verplichten we ze onder meer om volgens onze instructies en onze (beveiligings)standaarden met uw persoonsgegevens om te gaan.

15. Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken. Onder een datalek wordt kort gezegd een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens verstaan. Aangezien wij uw persoonsgegevens verwerken, hebben wij een protocol opgesteld hoe wij omgaan met mogelijke datalekken. We maken zorgvuldig de afweging of een datalek gemeld dient te worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan betrokkenen (degenen op wie een persoonsgegeven betrekking heeft).

16. Uw rechten

U heeft het recht ons te verzoeken om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te laten weten dat u gebruik wilt maken van uw recht op beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw gegevens. Ook kunt u verzet aan tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Deze rechten oefent u uit door contact op te nemen met uw klantadviseur of een e-mail te sturen met uw vraag naar privacy@powerhouse.nl.

 

We reageren binnen vier weken op uw verzoek.
Bij vragen of klachten heeft u het recht om contact op te nemen met de bevoegde toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

17. Vindt er gegevensoverdracht plaats buiten de EU/EER?

Wij laten mogelijk enkele diensten en prestaties uitvoeren door zorgvuldig gekozen en afgevaardigde dienstverleners die een zetel buiten de EU hebben (bv. IT-dienstverleners). In dat geval vindt een overdracht naar een derde land plaats. Hiervoor worden de wettelijke vereisten met betrekking tot gegevensbeschermingsregelingen als basis gebruikt om een passend gegevensbeschermingsniveau contractueel vast te leggen met de aanbieder. Hieronder vallen onder meer standaardcontracten van de EU.

18. Gedragscode slimme meter

Om onze diensten goed uit te voeren, gebruiken we meetgegevens uit meetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn (slimme meters). Leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven hebben in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld over het gebruik, vastleggen, uitwisselen en bewaren van gegevens uit slimme meters.

19. Andere websites

Op onze website(s) treft u een aantal links aan naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de
Privacyverklaring van de site die u bezoekt.

20. Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacy- en cookie verklaring eenzijdig wijzigen. We raden u dan ook aan om deze verklaring regelmatig te bekijken. Zo blijft u van eventuele wijzigingen op de hoogte.

Deze privacy- en cookieverklaring is laatstelijk gewijzigd op 31 oktober 2019 in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking trad.

 

Heeft u na het lezen van deze privacy- en cookie verklaring nog vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming.

Het laatste nieuws in je inbox

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van de energiemarkt en Powerhouse.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!