kuitenbijter.

Ons adres Hoogoorddreef 15 Amsterdam

Disclaimer

Direct naar:

Disclaimer algemeen


De op de site getoonde informatie wordt door Powerhouse met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, inzake de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door Essent uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.

Sitevoorwaarden
Op het gebruik van onze website/internetdiensten (bijvoorbeeld Powerhouse klantenportal) zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door de website en internetdiensten van Powerhouse te gebruiken, accepteert u (als gebruiker) deze gebruikersvoorwaarden. Op de website en internetdiensten is onze privacyverklaring van toepassing.

Informatie
De informatie op onze website/internetdiensten is bedoeld als algemene informatie. Wij (Powerhouse als dochter van Essent N.V.) streven er naar dat de informatie juist, volledig en actueel is. Niettemin kan de informatie onjuistheden of typefouten bevatten. Wij staan dan ook niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Evenmin garanderen wij dat de website foutloos of ononderbroken functioneert of toegankelijk is. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze website/internetdiensten.

Verwijzingen en hyperlinks
Op onze website/internetdiensten wordt verwezen naar informatie en websites van derden, onder meer met hyperlinks. Dergelijke informatie en websites zijn door ons niet beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij hebben daarop geen invloed en kunnen daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. Wij behouden ons het recht voor om ons te verzetten tegen deeplinks naar of framing van delen van onze website/internetdiensten.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website/internetdiensten gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo’s, illustraties en foto’s) zijn ons eigendom of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan het materiaal op deze website/internetdiensten te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Online communicatie
Wij garanderen niet dat naar ons gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om de informatie (waaronder teksten, foto’s, illustraties en verwijzingen naar andere sites) op deze website/internetdiensten op ieder moment te wijzigen zonder dat vooraf aan te kondigen. Wij raden u aan deze sitevoorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Toepasselijk recht
Op het gebruik en de informatie van onze website/internetdiensten is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website/internetdiensten kunnen ontstaan.

Copyright
Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Powerhouse en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Powerhouse.

Direct naar:

Disclaimer marktinformatie


De informatie in de Powerhouse Marktinformatie betreft de laatste ontwikkelingen van de energieprijzen en prognoses van onze experts. Deze informatie is bedoeld als informatie in algemene zin ten behoeve van professionele partijen en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De Powerhouse Marktinformatie geeft een verwachting van de marktontwikkelingen en dient niet beschouwd of gebruikt te worden als een (beleggings)advies of een voorstel of aanbod tot het kopen en/of verhandelen van financiële instrumenten in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Beslissingen op basis van informatie uit de Powerhouse Marktinformatie zijn uw eigen verantwoordelijkheid en komen voor uw rekening en risico. Powerhouse heeft de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van de Powerhouse Marktinformatie en de daarin vermelde informatie. Niettemin kan Powerhouse niet garanderen dat alle informatie in de Powerhouse Marktinformatie altijd actueel, juist en/of volledig is. Aan de informatie in de Powerhouse Marktinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie in de Powerhouse Marktinformatie kan onderhevig zijn aan wijzigingen. Powerhouse is niet verplicht om u hierover te informeren. Powerhouse is niet verplicht om de hierin opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen. Powerhouse sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele schade (direct dan wel indirect) die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie in de Powerhouse  Marktinformatie of het gebruik daarvan.

Verwijzingen
De Powerhouse Marktinformatie kan verwijzen naar door derden verstrekte informatie, al dan niet door middel van hyperlinks. Essent heeft dergelijke informatie niet beoordeeld en geverifieerd op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Powerhouse staat niet in voor de inhoud en het functioneren van websites van derden. Powerhouse sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van deze verwijzing (-en) uit.

Intellectuele eigendomsrechten
Powerhouse is exclusief rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de in de Powerhouse Marktinformatie gepresenteerde inhoud, inclusief maar niet beperkt tot alle auteursrechten en merkrechten op alle teksten, logo’s, illustraties en foto’s, of is gerechtigd tot gebruik door derde rechthebbenden. Niets van de Powerhouse Marktinformatie mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Powerhouse worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van de benodigde hardcopies ten behoeve van bedrijfsmatig gebruik binnen uw eigen onderneming.

Online communicatie
Powerhouse garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Powerhouse sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele schade ten  gevolge van het niet of te laat ontvangen ervan.

Toepasselijk recht
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te ‘s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze disclaimer kunnen ontstaan.

Direct naar: