Windmolens in de Olstertocht

Afgelopen week was het “de dag van de wind”. Een mooi moment om wind in het middelpunt te zetten. Wilfried Groot Koerkamp neemt u mee in zijn inspirerende verhaal over de windmolens in de Olstertocht.

Wilfried Groot Koerkamp is in de basis een biologische melkveelhouder met meer dan 110 melkkoeien in samenwerking met biologische akkerbouw in Biddinghuizen, Flevoland. In die hoedanigheid een gemengd bedrijf wat perfect aansluit op het stuk duurzaamheid. Vanuit die visie pasten destijds ook prima de windturbine ontwikkeling. Windenergie is volgens Wilfried één van de functionele manieren hoe er om kan worden gegaan met de herwinbare energiebron. “Het komt gratis langs en je bepaald zelf de mogelijkheid om er energie uit te halen!” Dit sluit dan ook mooi aan bij de doelstelling van het kabinet om 16 procent hernieuwbare energie in 2023 te hebben. Windenergie is een belangrijke vorm van energie om die doelstelling te bereiken.

In het begin

In 1999 is het begonnen en is Wilfried samen met de achterbuurvrouw Jocelyn Smit het huidige windpark Olster-Tocht BV gestart. Het park is in 2002 al gerealiseerd. Een unicum qua snelheid. Tegenwoordig duren dit soort processen veelal minimaal 5 jaar

Olster-Tocht waren toen 6 windturbines met elk 2MW aan vermogen (80m rotor op 67m ashoogte). Toentertijd de grootste met bewezen techniek die ook financierbaar zou zijn. Echter waren in het begin een flink aantal storingen en kinderziektes en hierdoor is er veel kennis en kunde opgedaan. “Dit heeft ervoor gezorgd dat ik goed opzoek kon naar de mogelijkheden die er zijn. Wat heeft geresulteerd dat het park beter is gaan draaien”.

In 2003 is het windpark uitgebreid door 8 collega boeren met 4 windmolens van het Noorderwind. Wetgeving veranderde waardoor de lijnverlening van de lijn doorgang kon vinden. “Er mochten namelijk eerst geen hoge bouwwerken worden gebouwd vanwege een radio straalpad, hierdoor verdere uitbreiding niet mogelijk was. Ook konden de windturbines niet verder uit elkaar worden geplaatst want er moesten in eerste instantie minimaal 6 turbines worden geplaatst voordat de lijnopstelling kon worden verlengd”. Zo beïnvloeden, beleidskeuzes en historische beslissingenbesluiten van nu en hebben effect op ontwikkelingen die niet meer zijn te stoppen. “Ik had anders de 10 windturbines meteen allemaal én verder uit elkaar gezet, zodat je minder windvang hebt. Dan heb je een hogere totaalopbrengst” zegt Wilfried.

Een nieuw project – Eemshaven

De Eemshaven, oftewel Growind, ( Gro-ningen wind) is een initiatief waar Wilfried in 2005 is ingestapt. Door de opgebouwde ervaring en kennis werd Wilfried ook daar operationeel beheerder. “Ik ben daar van 2005 tot 2012 heel actief mee geweest, maar ik ben te veel zelfstandig ondernemer om constant afhankelijk te moeten zijn van anderen. Collega deelnemer Ruud Kerkhof waarmee Wilfried dit altijd deed, heeft het asset management toen overgenomen als Topwind zijnde. Ik ben daarom gestopt. “Als je naast je eigen melkveehouderij bedrijf belast wordt met negatieve energie om het windpark operationeel te beheren werkt dat niet”

Regioplan – Windplan Groen

Om de doelstellingen te bereiken heeft  de provincie Flevoland in overleg met het Rijk 4 grote gebieden aangewezen die geschikt zijn voor windparken van minimaal 100 MW. Het projectgebied van Windkoepel Groen is één van die 4 gebieden.  In het plan hebben de gemeentes van provincie Flevoland vastgelegd op welke locaties windenergie ontwikkeld kan worden. Doel: meer energie met minder windmolens. Door de oude windturbines te vervangen door turbines van de nieuwe generatie, neemt de totale capaciteit aan windenergie flink toe, met tegelijk een zichtbare landschappelijke verbetering van het gebied. Vanuit het gebied waar later Windplan Groen is ontstaan was men al sinds 2013 bezig met de opschaling.

Olsterwind – de nieuwe windmolens

Windplan Groen is dan ook de moeder van Olsterwind BV. Olsterwind is opgericht door de omwonende agrariërs van de Olstertocht die graag samen het huidige park willen repoweren. “We doen dat niet alleen maar met andere lijnen in gebied via Windplan Groen”. In Windplan groen hebben de bestaande lijnen ieder een eigen besluit genomen. Het is lokaal opgezet en hierdoor breed gedragen door de omgeving. Hierin zit ook de kracht van het plan.

“Olster-Tocht en Noorderwind BV hebben, nadat het regioplan is vastgesteld in 2016,  de koppen bij elkaar gestoken en is er besloten om gezamenlijk verder te gaan” zegt Wilfried. De conclusie was dat iedereen betrokken moest zijn om zo een zo groot mogelijk draagvlak te creëren. De eenheid moest blijven en een ieder moest een gelijkwaardige deelname krijgen. “De taart werd groter waardoor de taartpunt niet kleiner is geworden per deelnemer. We konden net zoveel blijven snoepen”. De tien oudere windmolens worden vervangen voor 8 nieuwe windturbines met een 6 MW vermogen per stuk. Dit houdt in dat er 4 tot 4,5 keer meer elektriciteit kan worden geproduceerd op hetzelfde tracé. Het is een stuk ondernemerschap en de collectiviteit die is uitgestraald vanuit Oster-Tocht en Noorderwind BV dat het nieuwe project tot een succes heeft gemaakt.

Naar de toekomst toe

Windenergie is een prachtig product en gaat echt bijdragen aan de totale energietransitie. Mede door de subsidie die daarvoor wordt verleend. Dit draagt bij aan de totale ontwikkeling van de windenergie. Nieuwe windmolens produceren veel eerder bij lagere wind snelheden. “Alleen met windenergie gaan we er niet komen. Door de combinatie van wind, zon batterij en waterstof binnen nu en 5 jaar gaan we een verschil in de toekomst maken. Dat geeft kansen en mogelijkheden en daarmee  kunnen we duurzaam in de energiebehoefte voorzien”.  Waarbij misschien nog wel de grootste winst zit in het niet verbruiken van energie. Energiebesparing is zeer belangrijk. ‘Stroom is niet meer weg te denken in het leven van de mens en het gemak waar we daarmee handelen zorgt ervoor dat we niet veel energie besparen”. Hierin kan ook nog veel worden gedaan en wordt vaak vergeten