CO2 heffing in 2021

Bedrijven in de industrie met een hoge CO2-uitstoot betalen vanaf 2021 een nationale CO2-heffing. Bedrijven worden zo meer gestimuleerd om bij hun investeringen rekening te houden met de gevolgen van CO2-uitstoot.

 

Het wetsvoorstel CO2-heffing industrie leidt er toe dat het uitstoten van CO2 naar verwachting duurder wordt dan het reduceren van CO2. De heffing heeft niet als doel om opbrengsten te genereren, maar om bedrijven te stimuleren de investeringen in Nederland te doen.

 

Teveel CO2 uitstoten betekent een heffing betalen.

Bedrijven krijgen een bepaalde hoeveelheid vrijgestelde uitstoot toegekend. Deze uitstoot wordt ook wel dispensatierechten genoemd. De hoogte van de uitstoot wordt berekend door deze te vergelijken met de “schoonste” producent in de branche. De heffing wordt geheven over de teveel uitgestoten CO2. Per jaar neemt de vrijgestelde heffing af. Wegens de coronacrisis krijgen bedrijven in de eerste jaren relatief meer dispensatierechten dan nodig is. Vervolgens, wordt de heffing ieder jaar strenger. Om zo het reductiedoel 2030 te halen.

 

De uitvoering van de heffing ligt bij de Nederlandse Emissieautoriteit. De CO2 heffing wordt vervolgens benut voor de vergroening van de industrie. Dit is  conform afspraken in het Klimaatakkoord. De heffing is onderdeel van een breed maatregelenpakket. Dit pakket stimuleert industriële bedrijven op een verstandige manier te verduurzamen.

 

Bedrijven waar de CO2-heffing voor geldt

De heffing gaat gelden voor:

  • Grote industriële bedrijven die ook onder het Europese emissiehandelssysteem, het EU ETS vallen.
  • Afvalverbrandingsinstallaties en bedrijven die grote hoeveelheden lachgas uitstoten.

 

Sectoren waarvoor de CO2-heffing niet geldt

De heffing geldt niet voor een aantal specifieke sectoren zoals de glastuinbouw, ziekenhuizen of universiteiten. Deze sectoren krijgen andere afspraken toegewezen.

 

Hoe dit precies wordt ingeregeld is nog onduidelijk. Wel weten we inmiddels dat het vanuit de Europese schaal wordt overdragen naar de landen zelf. Zij kunnen zelf inrichting geven aan hoe zijn dit gaan doen. Wij houden u hiervan op de hoogte.