Alles wat u moet weten over de informatieplicht

De informatieplicht energiebesparing valt onder het activiteiten-besluit milieubeheer. Deze wet verplicht ruim 100.000 bedrijven om energie te besparen. Uiterlijk 1 juli 2019 moeten bedrijven die onder deze plicht vallen, rapporteren welke besparings-maatregelen ze hebben genomen.

Heeft u een informatieplicht?

U moet voldoen aan de informatieplicht als uw bedrijf per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas verbruikt. Let op: u heeft al een informatieplicht als één van de twee klopt, het gaat hierbij om jaarlijks verbruik per adres. Doel van de informatieplicht is energie besparen een extra impuls geven, zodat de bespaardoelen zoals gesteld in het Energieakkoord alsnog worden gehaald.

Uitzonderingen op de informatieplicht

Niet alle bedrijven moeten voldoen aan de informatieplicht. De overheid heeft een aantal uitzonderingen geformuleerd:

  • Glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO₂-vereveningssysteem (artikel 15.51 wet milieubeheer);
  • Bedrijven of instellingen waarvan alle inrichtingen deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS artikel 16.5 wet milieubeheer);
  • Type C-inrichtingen (artikel 1.2 wet milieubeheer);
  • Bedrijven of instellingen waarvan alle inrichtingen deelnemen aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3).

Heeft u een energie-auditplicht?

Het is mogelijk dat u, naast de informatieplicht energiebesparing, ook een energie-auditplicht (EED) heeft voor uw bedrijf. De EED-plicht is afhankelijk van een aantal factoren zoals het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal. Bent u ook verplicht om een EED-audit uit te voeren, dan krijgt u enkele maanden uitstel voor de informatieplicht energiebesparing. U moet dan uiterlijk 5 december 2019 uw genomen besparingsmaatregelen rapporteren in uw eLoket van het RVO.

Wat betekent de informatieplicht voor uw bedrijf?

  1. Met het stappenplan informatieplicht bepaalt u heel eenvoudig of uw bedrijf moet voldoen aan de informatieplicht energiebesparing.
  2. Heeft u een informatieplicht? Bepaal dan met de Erkende Maatregelenlijst (EML) voor uw bedrijfstak welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. De norm hierbij is dat de maatregelen binnen vijf jaar terugverdiend moeten zijn. Is er voor uw branche geen EML? Zet dan zelf op een rij welke energiebesparende maatregelen, die binnen vijf jaar zijn terugverdiend, u heeft doorgevoerd.
  3. Schaf eHerkeningsmiddel niveau 1 aan. Hoe u dat moet doen, staat in het stappenplan informatieplicht.
  4. Rapporteer uiterlijk 1 juli 2019 de door u genomen besparingsmaatregelen in uw eLoket van het RVO.
  5. Na uw rapportage van 1 juli dient u voortaan om de vier jaar uw genomen besparingsmaatregelen te rapporteren in uw eLoket van het RVO.

Toezicht en handhaving informatieplicht

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht én informatieplicht. In principe is dat de gemeente waarbinnen uw bedrijf is gevestigd. Het is mogelijk dat deze handhavings- en toezichtstaken aan een omgevingsdienst zijn overgedragen. Bijvoorbeeld de provincie. De provincie is doorgaans ook het bevoegd gezag bij grote en/of complexe bedrijven.

 

Uw gemeente of omgevingsdienst moet uw rapportage zelf ophalen in het eLoket. Op basis van uw rapportage controleren zij of u voldoet aan de informatie- en energiebesparingsplicht. Naar aanleiding van uw rapportage kunnen ze nog aanvullende vragen over uw bedrijf stellen of een controlebezoek inplannen.

Meer informatie

Wilt u weten of u tot de uitzonderingen behoort of heeft u andere vragen over de informatieplicht?  Uw accountmanager helpt u graag verder.

 

Heeft u een informatieplicht maar geen tijd om hier aandacht aan te besteden? Met de InfoPlichtService van Essent nemen we u al het gedoe uit handen. U krijgt een uitgebreide scan van uw pand en een praktisch overzicht met uw bespaarverplichting.